Historia De La Lengua Espaňola

Resumen del libro

libro Historia De La Lengua Espaňola

Publikace navazuje na předchozí autorovy studie z oblasti vývoje španělského jazyka. Na mnoha příkladech dokládá všechny významné fonetické změny, které vedly ke vzniku moderní španělštiny. Velkou výhodou je přehlednost, didaktičnost a zároveň komplexní, nezjednodušující přístup k problematice. Text si klade za cíl seznámit čtenáře zejména s vnitřním vývojem španělského jazyka, konkrétně pak se zákonitostmi fonologických změn během jednotlivých fází jeho vývoje. Na základě získaných etymologických poznatků by měli být čtenáři schopni rozpoznat z latinských slov a tvarů jejich současné španělské protějšky a umět rekonstruovat jejich podobu v základních vývojových fázích. Obecné zákonitosti jednotlivých změn jsou uspořádány v tabulkách, po každé tabulce následují příklady v podobě etymologické analýzy slovních tvarů. This publication follows up on the authors previous study of the development of the Spanish language. Using many examples, it illustrates all of the major phonetic changes which have led to the emergence of modern Spanish. Its great advantage is its clarity, educational value and at the same time its complex, non-simplifying approach to the field. The text aims to acquaint the reader in particular with the internal development of the Spanish language, specifically with the rules for the phonological changes during the different stages of its development. Based on the etymological knowledge, the reader should be able to recognize the modern Spanish counterparts of Latin words and forms and reconstruct their forms in the basic stages of development. General rules for the individual changes are arranged in tables, each table is followed by examples in the form of etymological analyses of word forms.


Ficha del Libro

  • Número de páginas: 206
  • Autor: Zavadil Bohumil
  • Tamaño: 1.99 - 2.43 MB
  • Descargas: 1000

Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes conseguir una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

4.2

77 valoraciones en total